docker安装CoolQ笔记

Docker安装酷Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#官方文档地址
https://cqhttp.cc/docs/4.13/#/Docker

# 拉取最新镜像
docker pull richardchien/cqhttp:latest

# 拉固定镜像
docker pull richardchien/cqhttp:4.13.0

# 用于存储 酷Q 的程序文件
mkdir coolq

# 默认密码
MAX8char

# 创建启动容器
docker run -ti --rm --name cqhttp-test \
-v /Users/lien/docker_work/coolq:/home/user/coolq \ # 将宿主目录挂载到容器内用于持久化 酷Q 的程序文件
-p 9000:9000 \ # noVNC 端口,用于从浏览器控制 酷Q
-p 5700:5700 \ # HTTP API 插件开放的端口
-e COOLQ_ACCOUNT=123456 \ # 要登录的 QQ 账号,可选但建议填
-e CQHTTP_POST_URL=http://example.com:8080 \ # 事件上报地址
-e CQHTTP_SERVE_DATA_FILES=yes \ # 允许通过 HTTP 接口访问 酷Q 数据文件


docker run -di --rm --name cqhttp -v /Users/lien/docker_work/coolq:/home/user/coolq -p 9000:9000 -p 5700:5700 -p 18080:18080 -e COOLQ_ACCOUNT=123456 -e CQHTTP_POST_URL=http://192.168.2.93:18080 -e CQHTTP_SERVE_DATA_FILES=yes -e VNC_PASSWD=li889889 richardchien/cqhttp:4.13.0

Python的QQ机器人框架

1
官方文档: https://nonebot.cqp.moe/